Kezdőlap   

A Dr. Gracza Lajos által 1990-ben alapított Göppingen-Budapesti Liszt-Ferenc-Archivum magánkézben lévő dokumentációs és kutatóközpont, amely alapításakor a Liszt Ferenc életére és munkásságára vonatkozó, főleg korabeli dokumentumok gyüjtését, archiválását, értékelését és publikálását tűzte ki célul, amivel a Liszti-életmű ápolását és terjesztését igyekszik szolgál-ni.

Az Archívum 25 részlegre tagozódik, amelyek mindegyikét kettős betűjellel láttunk el, pl. a kéziratokat AU jelöli, a képszalagokat VK. /Lásd a menü Gyüjtemény címszavát/.

Az Archívumhoz diszkotéka és pinakotéka tartozik. Előbbiben számos történelmi hangfelvé-telt, utóbbiban számos, kortársak által alkotott képet őrzünk.

A gyüjtött anyag feldolgozásánál, amennyiben lehetséges, az archivális teljességre törek-szünk. Ugyancsak fontos szerepet játszik célkitűzéseinkben a kritikai szempont, illetve a be-mutatás áttekinthetősége. A feldolgozás módszerei közé tartozik az összahasonlító forráskuta-tás, ellentmondó vagy hiányos adatok esetében az indiciumok és a valószínűség vizsgálata.

 

Kutatásaink eredményeit cikkek és könyvek formájában tesszük közkinccsé. /Lásd a menü Publikációk címszavát/. Ezen kívül meghatározott időközökben szemináriumokat szerve-zünk.

Reméljük, hogy jelenlétünk a WEB-ben megkönnyíti az érdeklődőkkel a vélemény- és infor-máció-cserét.